Peter Chen Ho

Dr. Peter Pin-Shan Chen (Chinese: ???) is an American computer scientist and Professor of Computer Science at Louisiana State University, who is known for the development of Entity-Relationship Modeling in 1976. ... more on Wikipedia

Peter Chen Ho Filmography

movie 1970 Nu xiao chun se as Chen Chi-feng
movie 1969 Diao jin gui as Peter
movie 1969 Luo shi hen
movie 1968 Bai dao shi lin qun as Chang Chih Hsien
movie 1968 Die hai hua
movie 1968 Hua yue liang xiao as Chen Tzu-Hsin
movie 1968 Si bu mi ren ren zi mi
movie 1968 You long xi feng
movie 1967 Dai lu nian hua as Ma Da Hsiung
movie 1967 Xiang jiang hua yue ye as Chen Tze-Ching
movie 1967 Xing yue zheng hui
movie 1967 Yan yang tian as Li Yannan
movie 1966 Bu shi yuan jia bu ju tou
movie 1966 He ri jun zai lai as Chang Cho-ming
movie 1966 Kuai lo qing chun
movie 1965 Da di er nu as Yu Rui
movie 1965 Feng liu zhang fu
movie 1965 Xiao yun que as Liu Shitai
movie 1965 Xin hua duo duo kai as Chen, Pi Te
movie 1964 Wan hua ying chun as Chen Junmai
movie 1964 Xin ti xiao yin yuan
movie 1963 Hua tuan jin cu as Michael Shi
movie 1963 Nu ren yu xiao tou
movie 1963 Wei shui xin ku wei shui mang
movie 1962 Miao ren miao shi
movie 1961 Jie da huan xi
movie 1961 Mai wen ji as Hu Tien
movie 1961 Qian jiao bai mei as Ma Yin
movie 1961 Shen xian lao hu gou as Chao Kuang-ming
movie 1961 Shou qiang
movie 1961 Xia ri de mei gui
movie 1961 Zhang fu de mi mi
movie 1960 Kuang lian
movie 1960 Nan Dao xiang si
movie 1960 Xin xin xiang yin
movie 1959 Ge mi xiao jie
movie 1959 Long xiang feng wu
movie 1959 Qing chun er nu as Hou Zijian
movie 1959 San xing ban yue as Wang Li-ping
movie 1959 Si wang de yue hui as George Zhang
movie 1959 Tao hua yun
movie 1959 Tian chang di jiu
movie 1959 Yu wang as Peter Li
movie 1959 Yun chang yan hou as Lin Fu
movie 1959 Zhang fu de qing ren
movie 1958 Ti fang xiao shou as Tu Kan-te
movie 1957 Man bo nu lang as Danian
movie 1957 Qing chang ru zhan chang
movie 1957 Si qian jin as Sun Ruhao
movie 1957 Te bie kuai che
movie 1957 Tian zuo zhi he
movie 1956 Hei niu
movie 1956 Jin lu yi as Wu Zhongshi
movie 1956 Mang lian as Chang Hsi-fa
movie 1956 Tao hua jiang
movie 1955 Cha hua nu
movie 1955 Hai tang hong
movie 1955 Lian ai yu yi wu
movie 1954 Bi xue huang hua

Peter Chen Ho on Youtube


Title: Love Parade 花團錦簇Year: 1961 Director: Doe Chin 陶秦Casts: Lin Dai 林黛, Peter Chen Ho 陳厚, Shih Yen 石燕, King Chuan 胡金銓1960s haute couture, ...


Title: Whose Baby Is In The Classroom 女校春色 Year: 1969 Director: Inoue Umetsugu 井上梅次 Casts: Li Ching 李菁, Peter Chen Ho 陳厚, Ouyang Sha-fei 歐陽 ...


Title: Sons Of Good Earth 大地兒女Year: 1964 Director: Hu King-chuan 胡金銓Casts: Betty Loh Tih 樂蒂, Peter Chen Ho 陳厚, King Chuan 金銓Awards: Golden ...


Title: The Lark 小雲雀Year: 1964 Director: Hsieh Chun 薜群Casts: Carrie Ku Mei 顧媚, Peter Chen Ho 陳厚, Kao Pao-shu 高寶樹, Chiang Kwong-chao ...