Xiaonong Ma

Xiaonong Ma Filmography

movie 1968 Hua yue liang xiao as Liu Ma
movie 1967 Chui si tian e
movie 1967 Feng huo wan li qing
movie 1967 Jing jing as Aunt
movie 1967 Lian suo as Lien Wei's nanny
movie 1967 Meng mian da xia
movie 1967 Nu xun an as Wen Bi-cheng's Mother
movie 1967 Qin jian en chou as Qingyu's Mother
movie 1967 Qing chun gu wang
movie 1967 Shan Shan as Mrs. Lin
movie 1966 He ri jun zai lai as Mrs. Chang
movie 1966 Kuai lo qing chun
movie 1966 Nu xiu cai
movie 1966 Ye gu niang as Xiao-fang's Mother
movie 1965 Liao zhai zhi yi
movie 1965 Xiao yun que as Mrs. Ma
movie 1964 Liang Shanba yu Zhu Yingtai as Teacher's wife
movie 1964 Qiao tai shou ran dian yuan yang pu as Nursemaid
movie 1964 Wan hua ying chun as Landlady
movie 1964 Yi qu nan wang
movie 1963 Di er chun
movie 1963 Yang Nai Wu yu Xiao Bai Cai as Aunt Chi
movie 1963 Yi mao qian
movie 1963 Ying ge yan wu
movie 1962 Hong lou meng as Aunt
movie 1962 Hua tian cuo as Mrs. Liu
movie 1962 Tao li zheng chun as Mrs. Tao
movie 1962 Zhen zhu lei
movie 1961 Ai de jiao yu as Mrs. Chen
movie 1961 Ge qiang yan shi
movie 1961 Mai wen ji as Miss Ma
movie 1961 Wo shi sha ren fen
movie 1961 Xia ri de mei gui
movie 1961 Xing xing yue liang tai yang as Jianbai's Mother
movie 1961 Xing xing yue liang tai yang xia as Jianbai's Mother
movie 1960 Kuai le tian shi as Mei's mother
movie 1960 Sha ji chong chong as Ah Yin
movie 1960 Tong chuang yi meng as Zhao Ma
movie 1960 Ye mei gui zhi lian as Old Wang's Wife
movie 1959 Fei lai yan fu
movie 1959 Hou men
movie 1959 Tao wang 48 xiao shi
movie 1959 Xiang che mei ren as Landlord's Wife
movie 1958 Xiao sheng lei ying
movie 1957 Long nu
movie 1957 Man bo nu lang as Mengni's Mother
movie 1956 Lian zhi huo
movie 1956 Mang lian as Maidservant
movie 1956 Qiang wei chu chu kai
movie 1956 Xian mu dan
movie 1955 Chi xin jing
movie 1955 Yang e
movie 1954 Bi xue huang hua
movie 1954 Chun hui ren jian as Mrs. Liang
movie 1954 Nu er xin
movie 1940 Hong fen jin ge